martes, 3 de marzo de 2009

MY FAVOURITE FOOD

I like chips
I like orange
I like apples
I don't like onion
I don't like garlic
I don't like olives

No hay comentarios: